(Chinhphu.vn) - Bà Trương Thị Minh Vệ công tác tại Ban Quản lý dự án của tỉnh Ninh Thuận, là đơn vị sự nghiệp có thu. Đơn vị bà hiện áp dụng Thông tư 05/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Cuối năm 2016, đơn vị của bà Vệ xác định, cân đối nguồn và tiết kiệm được một khoản chi cho thu nhập tăng thêm (đơn vị bà thuộc Ban Quản lý dự án nhóm II).

Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 05/2014/TT-BTC hướng dẫn: “Thu nhập tăng thêm: Nhà nước khuyến khích các Ban Quản lý dự án tăng thu, tiết kiệm chi, thực hiện tinh giản biên chế, tăng thêm thu nhập cho người lao động trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; tùy theo kết quả hoạt động tài chính trong năm, Ban Quản lý dự án được quyết định tổng mức chi trả thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động không quá 3 lần quỹ lương tính theo mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức”.

Bà Vệ hỏi, Ban Quản lý dự án có được chi trả thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động không? Người lao động ở đây gồm những đối tượng nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về Ban Quản lý dự án nhóm II: Trường hợp Ban Quản lý dự án có đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính thì được phân nhóm là Ban Quản lý dự án nhóm II; trường hợp Ban Quản lý dự án không có đầy đủ các điều kiện như trên thì được phân nhóm là Ban Quản lý dự án nhóm I.

Căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính thì cán bộ, công chức, viên chức hợp đồng lao động hưởng lương từ dự án được hưởng chi thu nhập tăng thêm.

Chinhphu.vn