(Chinhphu.vn) - Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

Ông Nguyễn Đức Cảnh (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về cách đánh giá năng lực nhà thầu liên danh trong đấu thầu như sau:     

Trong hồ sơ mời thầu ghi, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng yêu cầu năng lực kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh không đáp ứng yêu cầu.

Tiêu chuẩn đánh giá kinh nghiệm cụ thể trong hồ sơ mời thầu: Về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, số lượng tối thiểu trong 3 năm gần nhất, gồm 2 hợp đồng, giá trị tối thiểu 17 tỷ đồng, trong đó có 1 hợp đồng áp dụng hình thức giải ngân theo kết quả đầu ra do Ngân hàng thế giới tài trợ.

Về yêu cầu đánh giá với từng thành viên liên danh, phải thỏa mãn yêu cầu (tương ứng với phần công việc đảm nhận).

Ông Cảnh hỏi, với yêu cầu nêu trên thì có bắt buộc từng thành viên phải có 2 hợp đồng tương tự có giá trị đáp ứng tương ứng với % công việc trong liên danh và trong đó bắt buộc phải có 1 hợp đồng áp dụng theo hình thức giải ngân do Ngân hàng thế giới tài trợ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Trường hợp trước thời điểm đóng thầu, hồ sơ mời thầu chưa rõ thì nhà thầu có quyền đề nghị bên mời thầu làm rõ hồ sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn