(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Bá Huân (Thái Nguyên) đang tham gia dự án cải tạo, sửa chữa nhà làm việc ban Đảng thuộc Tỉnh uỷ. Ông hỏi, công trình cải tạo, sửa chữa này thuộc công trình cấp mấy, căn cứ theo quy định nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ các quy định nêu tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 7/11/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BXD; cấp của công trình độc lập được xác định căn cứ vào các tiêu chí xác định cấp (gồm quy mô công suất/tầm quan trọng, quy mô kết cấu) theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Xác định cấp cho công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp như sau:

Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp của công trình hiện hữu thì cấp của công trình trước và sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không thay đổi.

Trường hợp khác với nội dung như đã nêu trên thì cấp của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình, căn cứ vào các tiêu chí xác định cấp của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Cấp công trình , sửa chữa , cải tạo