(Chinhphu.vn) - Người cô của ông Lâm Gia Kim (TP. Hà Nội) là con đẻ liệt sĩ, có đứng tên 1 mảnh đất được cơ quan giao để làm nhà ở trong hạn mức từ những năm 2000 nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nay, theo quy định của Luật Đất đai, Nhà nước sẽ công nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức giao đất và gia đình cô ông phải đóng tiền sử dụng đất. Nhưng cô ông hiện đã qua đời và chồng của cô ông Kim thay mặt gia đình sẽ đứng tên mảnh đất này.
 
Ông Kim hỏi, trong trường hợp chồng của con liệt sĩ có được giảm tiền sử dụng đất theo diện chính sách người có công không? Mức đóng tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất trường hợp trên có căn cứ theo bảng giá đất không hay theo hình thức khác?

Về vấn đề này, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11; khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở (bao gồm cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP thì việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp.

Theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012; trong đó đã quy định thân nhân liệt sĩ thuộc đối tượng hưởng chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2005 (khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh năm 2006, khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh 2012), gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; Vợ hoặc chồng; Con; Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.

Việc hỗ trợ giảm tiền sử dụng đất

Chính sách hiện hành về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/2/1996 và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 /2/1996; theo đó:

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ”.

Tại khoản 2 Điều 1, khoản 4 và khoản 8 Điều 2 Quyết định số 118/QĐ- TTg ngày 27/2/1996 quy định:

“Điều 1.

...2. Việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước;

- Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;

- Không hỗ trợ đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng.

Điều 2.

...4. Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

...8. Việc xem xét để hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải dựa trên kiến nghị của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú và những kiến nghị đó phải được Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác minh lại trước khi trình lên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định".

Tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở như sau:

...2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg:

... - Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước " được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

... Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp".

Thẩm quyền xác định đối tượng

Căn cứ các quy định nêu trên, việc hỗ trợ giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi Nhà nước giao đất chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được giảm tiền sử dụng đất.

Trường hợp ông Kim nêu là thân nhân liệt sĩ (con) thuộc đối tượng xem xét, ưu đãi tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng. Tuy nhiên, con của liệt sĩ đã mất thì việc xác định chồng của con liệt sĩ (con rể) có thuộc đối tượng xem xét, ưu đãi tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng hay không thuộc chức năng của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội xem xét báo cáo cơ quan có thấm quyền quyết định. Do đó, đề nghị ông Kim liên hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định con rể liệt sĩ thuộc đối tượng xem xét ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng, khi được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giảm 70% số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức công nhận đất ở do UBND cấp tỉnh quy định theo chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp). Thủ tục để miễn, giảm tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 1/5/2014 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn