(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Thanh Trung (Đắk Nông), thời gian qua có nhiều đoàn thanh kiểm tra của Bộ TN&MT về công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp có xả thải trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong khi tại địa phương cũng có quá nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra có cùng nội dung, trùng lắp.
Ông Trung đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nên tập trung xây dựng cơ chế chính sách và các QCVN còn thiếu; đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ ở địa phương và doanh nghiệp. Chỉ tổ chức thanh tra, kiểm tra các hồ sơ môi trường do Bộ thẩm định phê duyệt còn bỏ ngỏ; không nên đi thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình do các Sở TN&MT đề xuất, gây tốn kém cho doanh nghiệp.

Trước hết, Bộ TN&MT trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân.

 Trong thời gian vừa qua, Bộ đã chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) trên phạm vi cả nước. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số bất cập của pháp luật để điều chỉnh bổ sung theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật; đã hướng dẫn và phổ biến cho các đối tượng được thanh tra, kiểm tra những văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường mới được ban hành; đặc biệt đã chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về BVMT, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; thường xuyên phổ biến, hướng các địa phương thực hiện tốt công tác BVMT theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Về nội dung xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra bảo đảm không bị chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, giữa ngành tài nguyên và môi trường với lực lượng công an nhân dân, hàng năm Bộ đều có văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ TN&MT tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng do Bộ phê duyệt báo cáo ĐTM; các chủ đầu tư các KCN, cụm công nghiệp; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường kéo dài, chây ỳ không đầu tư cho xử lý môi trường theo địa phương đề xuất (kể cả các cơ sở, KCN do địa phương thẩm định các thủ tục về môi trường, nếu cơ sở không chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về BVMT, gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong dư luận như các vụ việc nóng xảy ra thời gian qua).

Theo quy định của Luật Thanh tra, sau khi Bộ TN&MT ban hành kế hoạch trước ngày 25/11 hàng năm, các địa phương và Sở TN&MT sẽ ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan mình (trừ các đối tượng Bộ sẽ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch) và tổ chức thực hiện theo quy định. Đối với các vụ việc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng TN&MT sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình thực hiện.

Để công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường năm 2017 không bị chồng chéo, Bộ TN&MT sẽ chỉ đạo các địa phương, Sở TN&MT phải tuân thủ đúng quy trình xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, đồng thời sẽ chủ trì xử lý chồng chéo các Đoàn thanh tra, kiểm tra hang năm của các cơ quan chức năng, bảo đảm 1 năm chỉ có 1 Đoàn thanh tra về môi trường tại 1 đơn vị (trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo quy định của pháp luật).

Bên cạnh thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các tổ chức, Bộ cũng thường xuyên thực hiện thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước đối với UBND các cấp, Sở TN&MT, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT tại địa phương, đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về BVMT từ Trung ương đến địa phương.

Chinhphu.vn