(Chinhphu.vn) – Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Phi Tiển (Phú Yên) tham khảo, tại Khoản 9 và 10, Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 thấy quy định:

“9. Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo chuẩn bị đầu tư do cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư thẩm định và phê duyệt. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư của dự án sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

10. Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ông Tiển hỏi, đối với trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì các chi phí nêu trên do chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư phê duyệt?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

Trường hợp cần phê duyệt riêng, người quyết định đầu tư ủy quyền cho chủ đầu tư (hoặc cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư) phê duyệt.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự toán , dự án , chi phí , đầu tư , thẩm định , chủ trương đầu tư