(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Nguyễn Quang Huy có 1 dự án theo hình thức PPP, đã được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Tuy nhiên do vướng mắc, dự án đã phải thu hồi và nay muốn chuyển sang hình thức đầu tư công. Ông Huy hỏi, đơn vị ông có thể tiếp tục thực hiện dự án không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư chỉ quy định về việc chuyển đổi từ dự án đầu tư công sang dự án PPP (Chương III, Mục 3) và không có quy định chuyển đổi từ đầu tư dự án PPP sang đầu tư công.

Thẩm quyền phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình của dự án PPP phụ thuộc vào loại hợp đồng dự án và được quy định tại các Điều 33, 50 của Nghị định này.

Tuy nhiên, do câu hỏi của ông không nêu rõ loại hợp đồng dự án PPP được áp dụng và chưa rõ hợp đồng dự án đã được ký kết hay chưa, nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự án PPP , đầu tư công , đối tác công tư