(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hữu Tước (Bắc Ninh) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

Ông Tước muốn biết, việc sử dụng nguồn kinh phí trung ương cấp về để lập dự toán chi cho các nội dung hoạt động thuộc Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 26/2018/TT-BTC (ngân sách địa phương bảo đảm) có trái với quy định của Quyết định 1125/QĐ-TTg  phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 và của chính Thông tư này không?

Ví dụ: Chi đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế cấp cơ sở; chi hỗ trợ cán bộ y tế, dân số; thù lao cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên; chi kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình của địa phương.

Đối với các hoạt động do ngân sách trung ương bảo đảm (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2018/TT-BTC), khi trung ương cấp kinh phí hoặc hiện vật về không đủ thì có được sử dụng ngân sách địa phương bổ sung để thực hiện hay không?

Về sử dụng nguồn kinh phí do địa phương để đối ứng, tại Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 26/2018/TT-BTC quy định: “b) Bố trí vốn đối ứng cho các cơ quan, đơn vị cùng với ngân sách trung ương triển khai các hoạt động của dự án; lồng ghép với các chương trình, dự án, hoạt động khác có liên quan trên địa bàn để bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nội dung, hoạt động của dự án của chương trình theo quy định tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg”.

Vậy, trường hợp không có ngân sách trung ương triển khai các hoạt động của dự án và không có các chương trình, dự án, hoạt động khác có liên quan trên địa bàn thì sử dụng ngân sách địa phương để triển khai các hoạt động thì có đúng quy định của Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 26/2018/TT-BTC không?

Về chi cho hoạt động truyền thông, tại Thông tư số 26/2018/TT-BTC chỉ có Dự án 8 là có quy định nội dung và mức chi cụ thể (Điều 12), trong đó có nội dung chi sản xuất tờ rơi, áp-phích, pa-nô, khẩu hiệu, đoạn băng hình.

Vậy, các dự án khác (ngoài Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số) có được thực hiện các hoạt động truyền thông như sản xuất tờ rơi, áp-phích, pa-nô, khẩu hiệu, đoạn băng hình hay không? Nếu được thực hiện, có được áp dụng mức chi như tại Dự án 8 không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 7, Điều 1 Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, trong đó tại Điều 2 quy định nguồn kinh phí thực hiện Chương trình.

Đối chiếu với các quy định nêu trên:

Việc sử dụng nguồn ngân sách trung ương để lập dự toán chi cho các nội dung hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 26/2018/TT-BTC là không đúng với quy định tại Khoản 7, Điều 1 Quyết định số 1125/QĐ-TTg và Điều 2 Thông tư số 26/2018/TT-BTC.

Các hoạt động do ngân sách trung ương bảo đảm (theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2018/TT-BTC) khi trung ương cấp kinh phí hoặc hiện vật, trường hợp không đủ để thực hiện, đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn.

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 26/2018/TT-BTC, ngân sách địa phương bố trí vốn đối ứng cho các cơ quan, đơn vị cùng với ngân sách trung ương để triển khai các hoạt động của Dự án.

Do đó, trường hợp đơn vị không được bố trí ngân sách trung ương để triển khai các hoạt động của dự án thì sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện.

Về chi hoạt động truyền thông

Đối với các nhiệm vụ, hoạt động của các dự án, chương trình theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg có nội dung chi chung được thực hiện theo nội dung, mức chi chung tại Điều 4 Thông tư số 26/2018/TT-BTC.

Đối với nhiệm vụ, hoạt động có nội dung chi đặc thù theo từng dự án được thực hiện theo nội dung, mức chi đặc thù quy định từ Điều 5 đến Điều 12 Thông tư số 26/2018/TT-BTC.

Theo đó, đối với hoạt động truyền thông là nội dung chi đặc thù của Dự án 8 được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 26/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Đề nghị ông nghiên cứu văn bản nêu trên để thực hiện.

Chinhphu.vn