(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Trung Tín (Ninh Thuận) hỏi: Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có thư bảo lãnh được Phó Giám đốc ngân hàng ký, nhưng không kèm giấy uỷ quyền, như vậy có hợp lệ không? Nhà thầu có được quyền bổ sung giấy tờ nêu trên không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Chương I các mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp: Có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại hồ sơ mời thầu, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu.

Đối với câu hỏi của ông Tín, việc xác định tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định nêu trên.

Trường hợp bảo đảm dự thầu do Phó Giám đốc ký và không bao gồm văn bản chứng minh thẩm quyền ký bảo lãnh thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bảo lãnh dự thầu