(Chinhphu.vn) - Công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính phải là người đang ở ngạch chuyên viên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính.

Bà Trịnh Thị Ngọc Lê công tác tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, hiện đang giữ ngạch thanh tra viên,. Qua tham khảo Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ, bà Lê cho rằng, bà có thể đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính. Tuy nhiên, theo trả lời của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, bà Lê không thuộc đối tượng dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, mà thuộc đối tượng dự thi từ ngạch thanh tra viên lên ngạch thanh tra viên chính. Bà Lê hỏi, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng trả lời như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ cùng ngành chuyên môn.

Ngày 23/6/2016, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1642/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, theo đó tại Khoản 2 Mục II của Kế hoạch đã quy định: Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ cùng ngạch chuyên môn.

Theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Mục I Công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 thì công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính phải là người đang ở ngạch chuyên viên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Bà Trịnh Thị Ngọc Lê, công tác tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, hiện đang giữ ngạch thanh tra viên. Theo các quy định nêu trên thì bà Lê không thuộc đối tượng dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính (vì hiện không giữ ngạch chuyên viên) mà thuộc đối tượng dự thi nâng ngạch lên thanh tra viên chính.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nâng ngạch , chuyên viên chính. công chức