(Chinhphu.vn) – Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh

Ông Nguyễn Duy Cường (TP. Hải Phòng) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định, nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính khi thực hiện gói thầu với giá trị 20 tỷ đồng. Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương ứng với phần công việc đảm nhận.

Liên danh gồm hai nhà thầu với tỷ lệ phần công việc đảm nhận là: Nhà thầu A 95%, nhà thầu B 5%.

Trong thỏa thuận liên danh nêu, nhà thầu A cam kết cung cấp nguồn lực tài chính để nhà thầu B thực hiện phần công việc của mình với giá trị là 1 tỷ đồng (tương ứng với 5% giá trị yêu cầu về nguồn lực tài chính của HSMT).

Đồng thời trong hồ sơ dự thầu (HSDT), nhà thầu liên danh có một cam kết tín dụng của ngân hàng, đồng ý cấp cho nhà thầu A khoản tín dụng với giá trị là 20 tỷ đồng để thực hiện gói thầu trên.

Ông Cường hỏi, nhà thầu liên danh trên có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính không? Hay bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu B phải chứng minh nguồn lực tài chính của mình riêng?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu HSMT ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Trường hợp trong HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu theo HSMT thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu.

Đối với trường hợp của ông Cường, việc đánh giá nguồn lực tài chính phải tuân thủ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà thầu liên danh , đấu thầu , nguồn lực tài chính , cam kết tín dụng