(Chinhphu.vn) – Bà Phan Thị Thanh Hoa (Hải Phòng) hỏi, phần đất gia đình tôi sử dụng hiện Tòa án đang giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ liền kề, vậy trong quá trình Tòa án giải quyết tôi xin chuyển mục đích sử dụng đất có được không?
Về vấn đề này, Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 19 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định một trong các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là: “5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Do bà Phan Thị Thanh Hoa đang tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ liền kề nên chưa xác định được quyền sử dụng đất thuộc về ai, do đó việc giải quyết thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất sẽ không đảm bảo điều kiện về chủ thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tranh chấp , chuyển mục đích sử dụng , đất đai