(Chinhphu.vn) - Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp có thu, với 11 biên chế sự nghiệp và 5 lao động. Hàng năm, Trung tâm được cấp kinh phí hoạt động cho 3 biên chế sự nghiệp (Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng). Mọi khoản chi còn lại của Trung tâm được trích từ nguồn thu hoạt động dịch vụ tư vấn của đơn vị.

Nay Trung tâm đang xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhưng gặp một số vướng mắc về tính tiền lương, tiền công cho viên chức và người lao động như sau: Do đặc thù của đơn vị là hoạt động dịch vụ tư vấn, doanh thu hàng năm không ổn định và khối lượng sản phẩm làm ra trên đầu người không bằng nhau, vậy đơn vị có thể tính lương cho viên chức và người lao động bằng cách khoán sản phẩm hay không? Nếu được thì mức khoán sản phẩm đó được tối đa bao nhiêu phần trăm (%) trên doanh thu, và có văn bản nào hướng dẫn nội dung này không.

Trong trường hợp không áp dụng phương pháp khoán sản phẩm mà phải xây dựng quỹ tiền lương theo tiền lương cấp bậc chức vụ và mức lương tối thiểu chung thì mức lương tối thiểu chung để tính tiền lương, tiền công cho người lao động là mức lương tối thiểu của Nhà nước quy định hiện tại là 1.210.000 đồng hay mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho doanh nghiệp tại Khu vực 3 (Quảng Trị) là 2.800.000 đồng.

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ.

Theo đó đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu dịch vụ phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính.

Đối với nội dung khoán chi đơn vị cần xác định đầy đủ các yếu tố chi phí, bảo đảm nguyên tắc bù đắp được chi phí và có tích luỹ làm căn cứ khoán chi.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng từ 1/5/2016; đối tượng áp dụng bao gồm cả viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập (khoản 3 Điều 2 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP).

Theo đó đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì mức lương cơ sở được áp dụng là 1.210.000 đồng/tháng từ 1/5/2016.

Chinhphu.vn