(Chinhphu.vn) – Dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Công ty CP Bình Điền - Lâm Đồng do công ty mẹ là Công ty CP Phân bón Bình Điền nắm 51% vốn điều lệ. Công ty mẹ cũng là công ty CP do Tập đoàn Hóa chất nắm 65% vốn điều lệ.

Hiện nay Công ty CP Bình Điền - Lâm Đồng đang chuẩn bị đầu tư dự án có tổng khái toán 450 tỷ đồng. Trong đó vốn tự có của Công ty là 50%, vốn vay thương mại 50%. Vậy khi thực hiện dự án Công ty có phải thực hiện theo Luật Đấu thầu không hay chỉ vận dụng để thực hiện dự án?

Khi Công ty CP Bình Điền - Lâm Đồng đầu tư bằng vốn tự có của Công ty thì có phải là vốn của doanh nghiệp Nhà nước không? Vốn của doanh nghiệp Nhà nước bao gồm những nguồn vốn nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm c Khoản 1 Điều 1 và Khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đối với vấn đề nêu trên, do Công ty CP Bình Điền – Lâm Đồng không phải là doanh nghiệp Nhà nước nên việc xác định dự án do Công ty này làm chủ đầu tư thuộc hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thấu phải căn cứ vào phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án và đối chiếu với quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , vốn nhà nước , doanh nghiệp