(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Lê Thị Huyền (Bắc Ninh) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử với quy mô 180 triệu sản phẩm/năm, nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất ước tính khoảng 2.000m3.

Theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019, công ty bà là đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định cấp tỉnh. Tuy nhiên, với mong muốn dự phòng cho hoạt động phát triển mở rộng trong tương lai, công ty bà Huyền cam kết và sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải có công suất là 4.000m3. Theo quy định của Luật Tài nguyên nước, nếu xả thải trên 3.000m3 thì do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả thải.

Bà Huyền hỏi, nếu theo Mục 7 Phụ lục III của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì công ty của bà có phải xin thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ở Bộ Tài nguyên và Môi trường không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Dự án thuộc trách nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Phụ lục III Mục I phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; theo đó, chỉ cần dự án có ít nhất một yếu tố nào thuộc phụ lục này thì trách nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị bà xem xét kỹ nội dung của dự án để áp dụng. Ví dụ dự án có nội dung sau đây thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Dự án thuộc thẩm quyền cấp phép xả thải vào nguồn nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; dự án có nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường công suất 500 tấn/ngày; dự án tái chế, xử lý chất thải nguy hại;...

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tác động môi trường , thẩm định , dự án , bảo vệ môi trường