(Chinhphu.vn) - Ông Trịnh Khắc Nội công tác tại Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, đang gặp vướng mắc trường hợp 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu với biểu giá chi tiết của hạng mục thiết bị điều hoà không khí, nhưng không ghi tên gói thầu và ghi sai tên dự án (có ký tên và đóng dấu đại diện hợp pháp của nhà thầu).

Theo phản ánh của ông Nội, trong quá trình đánh giá, tổ chuyên gia đấu thầu đã hiệu chỉnh sai lệch giá trị dự thầu phần thiết bị điều hòa trong gói thầu xây lắp đối với nhà thầu này bằng cách lấy giá chào cao nhất của hạng mục thiết bị điều hoà không khí của Hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.

Tổ chuyên gia cho rằng: Việc ghi chính xác tên gói thầu trong biểu giá chi tiết là để đảm bảo trách nhiệm tham dự thầu của nhà thầu đối với gói thầu. Nếu tên gói thầu trong biểu giá chi tiết của hạng mục thiết bị điều hoà bị ghi nhầm từ gói thầu này sang gói thầu khác, từ công trình này sang công trình khác thì không có giá trị pháp lý. Vì vậy, tổ chuyên gia đấu thầu đã hiệu chỉnh sai lệch theo khoản 2 Điều 30 Nghị định 85/2009NĐ/CP là hoàn toàn phù hợp.

Còn theo ý kiến thẩm tra thì tư vấn lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh sai lệch giá trị dự thầu phần thiết bị điều hòa trong gói thầu xây lắp đối với nhà thầu là không chính xác và chưa thỏa đáng.

Ông Nội muốn được biết, cần xử lý tình huống trên như thế nào mới hợp lý?

Về vấn đề này, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, việc hiệu chỉnh sai lệch áp dụng đối với các nội dung mà nhà thầu chào thừa hoặc chào thiếu so với quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Đối với trường hợp mà công dân Trịnh Khắc Nội đề cập, nếu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã có biểu giá chi tiết theo quy định của hồ sơ mời thầu và biểu giá này ghi sai tên gói thầu, tên dự án nhưng các nội dung khác trong hồ sơ dự thầu vẫn thể hiện đúng tên gói thầu, tên dự án thì phải yêu cầu nhà thầu xác nhận lại về tên gói thầu, tên dự án ghi trong biểu giá chi tiết để tiếp tục đánh giá hồ sơ dự thầu.

Chinhphu.vn