(Chinhphu.vn) – Ông Hà Văn Học (hochv1@...) hỏi: Trong trường hợp các gói thầu không nằm trong quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu thì có giới hạn về hạn mức được áp dụng chỉ định thầu hay không?

Ảnh minh họa

Tại Điều 22, Luật Đấu thầu quy định hình thức chỉ định thầu như sau: Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, hiệu lực ngày 15/8/2014 quy định: Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

“Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên”.

Ông Học có tham khảo trang thông tin điện tử của Báo Đấu thầu có nêu ra các hạn mức chỉ định thầu. Theo đó:

- Hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa sẽ giảm từ 2 tỷ đồng xuống còn 1 tỷ đồng.

- Hạn mức đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ giảm từ 3 tỷ đồng xuống còn 500 triệu đồng.

- Hạn mức đối với gói thầu xây lắp sẽ giảm từ 5 tỷ đồng xuống còn 1 tỷ đồng.

Ông Học hỏi, vậy trong trường hợp các gói thầu không nằm trong quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu thì có giới hạn về hạn mức hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Ngày 27/6/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT về việc thực hiện Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, đối với các gói thầu có hồ sơ yêu cầu phát hành trước ngày 15/8/2014 vẫn được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP. Kể từ ngày 15/8/2014, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu và các Điều 54, 55, 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo Điều 54, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công

- Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Theo đó, các hạn mức nêu trên được áp dụng đối với tất cả các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu thì gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình được phép áp dụng chỉ định thầu nhưng phải đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Căn cứ vào nội dung câu hỏi của công dân Hà Văn Học: “Trong trường hợp các gói thầu không nằm trong quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu thì có giới hạn về hạn mức hay không?”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiểu rằng ông đang muốn hỏi về hạn mức chỉ định thầu không nằm trong quy định của điểm e, khoản 1, Điều 22, do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời cụ thể như sau:

Tất cả các gói thầu (có giá gói thầu không nằm trong hạn mức nêu trên) khi áp dụng hình thức chỉ định thầu phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 của Điều này, nhưng nếu có thể áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác tại Điều 20,21, 23 và 24 của Luật này thì khuyến khích áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác.

Chinhphu.vn