(Chinhphu.vn) - Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, Đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh gửi ý kiến chất vấn Bộ Tài nguyên và Môi trường với nội dung như sau:

“Thời gian qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 5/1/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (đối với đất Nhà nước), theo đó quy định:

- Xác định giá khởi điểm: Cơ quan tham mưu Sở Tài chính.

- Thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cho phép ủy quyền: Sở Tài chính hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện quy định tại Khoản 4, Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 5 (Điều 5 trình tự xác định và thẩm quyền xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất).

Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 4/4/2015 quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, tại Điều 9 quy định việc xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá như sau:

- Xác định giá khởi điểm: Cơ quan tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm: UBND tỉnh.

- Không quy định ủy quyền.

Như vậy, cùng một vấn đề mà hai Thông tư của các Bộ, ngành có sự bất cập, từ đó dẫn đến xử lý công việc ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến thu ngân sách, thời gian của nhà đầu tư, cơ hội đầu tư của tỉnh bị mất…

Đề nghị các Bộ, ngành nghiên cứu và thống nhất cho phép ủy quyền hay không ủy quyền để địa phương có điều kiện xử lý công việc nhanh chóng hơn”.

Vấn đề Đại biểu Trịnh Ngọc Phương chất vấn, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Khoản 6, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 4/4/2015 quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Thông tư đã quy định cụ thể về quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có quy định:

- Việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất: Cơ quan tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Về thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm: UBND cấp tỉnh.

Việc quy định về cơ quan tham mưu xác định giá khởi điểm và thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP căn cứ các quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108, Khoản 3 Điều 114 của Luật Đất đai; Khoản 2 Điều 15 và Khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; điểm b Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Khoản 4 và Khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Điểm c Khoản 5 Điều 2 của Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tuy nhiên, ngày 5/1/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có quy định cơ quan tham mưu về xác định giá khởi điểm là Sở Tài chính, thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là Chủ tịch UBND cấp tỉnh và được ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện.

Việc cùng một nội dung nhưng quy định khác nhau ở hai thông tư đã gây khó khăn, lúng túng cho các địa phương trong quá trình trình tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất như Đại biểu đã nêu.

Để giải quyết vướng mắc này, ngày 12/11/2015, Bộ Tư pháp đã chủ trì cuộc họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ để rà soát và thống nhất hướng sửa đổi về những điểm còn có sự khác nhau giữa hai thông tư nêu trên.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Chinhphu.vn