(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thế Uyên công tác tại Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam. Hiện Công ty của ông là chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp Cộng Hòa tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Dự án có hạng mục di dời công trình trạm bơm thủy lợi và hệ thống đường dây trung thế cung cấp điện cho trạm bơm để tạo mặt bằng. Ông Uyên đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, Công ty của ông có thể được giao làm chủ đầu tư thực hiện di dời công trình nêu trên không? Công ty có được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc công trình không? Nếu phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu thì quy định này được xây dựng như thế nào?

Về vấn đề này, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty của ông Nguyễn Thế Uyên là nhà đầu tư được lựa chọn của dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất thì áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu.

Theo đó, khi thực hiện gói thầu thuộc dự án mà doanh nghiệp là nhà đầu tư, doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi xây dựng quy định về lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc dự án đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất, nhà đầu tư có thể vận dụng các điều khoản quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để áp dụng nhằm bảo đảm mục tiêu đã nêu.

Trường hợp công ty của ông Uyên là chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu thì việc chỉ định thầu thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu. Theo đó, gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện chỉ định thầu thì được thực hiện chỉ định thầu.

Chinhphu.vn