(Chinhphu.vn) – Khi đối tượng tham gia BHYT theo nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng (nhóm 1) và thẻ BHYT theo nhóm hộ gia đình (nhóm 5) mà được cấp trước đó sẽ được báo giảm và cơ quan BHXH sẽ hoàn trả tiền đóng BHYT cho đối tượng này.


Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên.
Ông Phạm Ngọc Thạch đang mua BHYT theo hộ gia đình, nhưng vẫn tham gia BHYT theo nhóm người lao động và người sử dụng lao động. Ông Thạch hỏi, ông đóng BHYT theo nhóm này thì có được hoàn trả lại phí đã đóng BHYT theo hộ gia đình không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Đối chiếu quy định trên, khi ông đi làm ông sẽ tham gia BHYT theo nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng (nhóm 1) và thẻ BHYT theo nhóm hộ gia đình (nhóm 5) được cấp trước đó của ông sẽ được báo giảm và cơ quan BHXH sẽ hoàn trả tiền đóng BHYT cho ông.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì số tiền hoàn trả được tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền theo nhóm hộ gia đình nhưng chưa sử dụng thẻ tính từ thời điểm thẻ BHYT theo nhóm 1 của ông có giá trị sử dụng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT theo hộ gia đình