(Chinhphu.vn) - Giấy chứng nhận kết hôn của ông Đổ Văn Kết (Sóc Trăng) có sai sót về họ (ông họ Đổ nhưng trên Giấy chứng nhận họ Đỗ). Ông Kết đã đến UBND xã đề nghị điều chỉnh nhưng không được giải quyết. Ông Kết đề nghị được hướng dẫn cải chính lại họ trong Giấy chứng nhận kết hôn.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân; mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

Khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch quy định cải chính hộ tịch là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch.

Theo phản ánh của ông Đổ Văn Kết, do có sai sót khi thực hiện đăng ký kết hôn nên thông tin về “họ” của ông trong Giấy chứng nhận kết hôn khác với thông tin trong Giấy khai sinh. Căn cứ theo các quy định nêu trên, ông có thể liên hệ UBND cấp huyện (nơi ông hiện cư trú) yêu cầu thực hiện thủ tục cải chính thông tin về “họ” trong Giấy chứng nhận kết hôn cho phù hợp, thống nhất với Giấy khai sinh.

Việc cải chính hộ tịch được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Hộ tịch, Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Điều 17 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chứng nhận kết hôn , cải chính thông tin , hộ tịch