(Chinhphu.vn) – Công trình tuyến cáp treo thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 5, Mục III của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Công ty ông Vũ Nhật Quang (Hà Nội) đang triển khai các công trình tuyến cáp treo ở 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Công trình bao gồm các hạng mục công việc: Kéo cáp quang, cáp đồng trên cột bê tông có sẵn (cột bưu điện, cột điện lực), trồng mới cột bê tông (chiều cao cột có sẵn và trồng mới: 7m, 8m, 10m, 12m…) và lắp đặt phụ kiện treo cáp.

Ông Quang hỏi, việc phân cấp công trình tuyến cáp treo dựa trên quy định nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Công trình tuyến cáp treo trong câu hỏi của ông Vũ Nhật Quang thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 5, Mục III của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đề nghị ông xác định cấp công trình theo quy định tại Mục 2.2 của Bảng 2 Phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Cấp công trình , công trình xây dựng , hạng mục , công việc