(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Nguyễn Ngọc Tiên (Quảng Bình) thực hiện hợp đồng tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn có quy mô 8 ha. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch bao gồm dự toán chi phí lập quy hoạch xác định theo định mức đối với đồ án quy hoạch có quy mô ≤ 10 ha tại Bảng số 10 Thông tư số 20/2019/TT-BXD.

Khi bà Tiên nộp hồ sơ qua bộ phận 1 cửa thì cán bộ thụ lý trả hồ sơ và hướng dẫn công ty xác định lại chi phí lập đồ án quy hoạch theo cách nội suy giữa 2 quy mô: 0 ha và 10 ha.

Bà Tiên hỏi, việc cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn cho công ty bà cách nội suy như vậy có đúng theo hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập đồ án quy hoạch theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thực hiện theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Định mức chi phí tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thực hiện theo Bảng số 10 Mục 4.2 Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD.

Trường hợp quy mô đồ án quy hoạch nhỏ hơn quy mô được quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD thì định mức chi phí lập quy hoạch được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Chương II Thông tư số 20/2019/TT-BXD.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quy hoạch , đồ án , chi phí