(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Hàn (Bắc Giang) đang triển khai thuê đất để thực hiện dự án: Xây dựng xưởng sơ chế và bảo quản nông sản gần đất ở của dân; Xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp gần cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng trang trại nuôi lợn hữu cơ, cách khu dân cư khoảng 120m.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, khoảng cách tối thiểu từ khu đất xây dựng xưởng sơ chế và bảo quản đến khu dân cư; từ khu xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp đến tường rào cụm công nghiệp đang hoạt động; từ trang trại nuôi lợn hữu cơ đến khu dân cư là bao nhiêu mét? Quy định cụ thể ở văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13) quy định: UBND cấp xã lập Quy hoạch xây dựng nông thôn (Điều 29); UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn (Điều 34).

Theo đó, khoảng cách đến khu dân cư từ dự án xây dựng xưởng sơ chế và bảo quản nông sản và dự án xây dựng trang trại nuôi lợn hữu cơ phải nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng đất, khoảng cách an toàn từ khu công nghiệp đến khu dân cư (tùy theo mức độ độc hại của loại hình công nghiệp và công nghệ sử dụng) được xác định tại Đồ án Quy hoạch đô thị hoặc Đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở tuân thủ Luật Xây dựng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Đất đai; Luật Quy hoạch và các văn bản pháp luật có liên quan.

Do vậy, đối với dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp (gần cụm công nghiệp đang hoạt động) phải phù hợp với quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chinhphu.vn