(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Anh Khoa (Quảng Nam) là công chức đang công tác tại 1 đơn vị hành chính thuộc tỉnh và là đảng viên. Năm 2019, ông sinh con thứ 3 nên đã bị xử lý kỷ luật về Đảng với hình thức là khiển trách vào tháng 10/2019.

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP. Ông Khoa hỏi, ông có bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nghị định 112/2020/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 6 Điều 2 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, quy định:

“Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể”.

Chinhphu.vn

Từ khóa: sinh con thứ ba , kỷ luật , đảng viên