(Chinhphu.vn) – Đơn vị bà Nguyễn Thị Thu Huyền (Đồng Nai) công tác là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Đơn vị được giao quyền tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.

Bà Huyền hỏi, đơn vị tôi có được chi trả thu nhập tăng thêm cho hợp đồng khoán việc không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 9 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, quy định đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên:

“Phân phối chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên, trích lập các quỹ và sử dụng các quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị”.

Vì vậy, đối với việc chi trả thu nhập tăng thêm cho hợp đồng khoán việc, căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng mức chi cho phù hợp đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để thực hiện và đơn vị chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thu nhập tăng thêm , sự nghiệp