(Chinhphu.vn) – Dự toán nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sử dụng đất được lập theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường.

Ông Trần Thanh Hải (Tiền Giang) hỏi, dự toán xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020 được lập theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hay theo Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Dự toán nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sử dụng đất được lập theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường của Bộ Tài chính;

Cụ thể tại Khoản 1, 2, Điều 4, Thông tư số 136/2017/TT-BTC được quy định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương bao gồm:

“Điều 4. Các nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường

1. Nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách trung ương

a) Quản lý đất đai

- Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng theo định kỳ và theo chuyên đề theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Tổng hợp, báo cáo thống kê đất đai; kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước và theo vùng; thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, an ninh;

- Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh;

- Điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, theo từng vùng; lập bản đồ giá đất;

- Xây dựng, cập nhật, quản lý thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

2. Nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường của ngân sách địa phương

a) Quản lý đất đai

- Điều tra, đánh giá đất đai của địa phương theo định kỳ và theo chuyên đề;

- Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính ở địa phương;

- Thống kê đất đai; kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương;

- Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện;

- Điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể của địa phương; lập bản đồ giá đất;

- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật biến động đất đai của địa phương theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có);

- Xây dựng, cập nhật, quản lý thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương”.

Trong nội dung Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 và 6 Phụ lục đính kèm hướng dẫn lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước đối với các nhiệm vụ chi các hoạt động kinh tế lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai.

Như vậy, lập dự toán kinh phí xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2020 theo quy định của Luật Đất đai tại địa phương được thực hiện theo Thông tư số 136/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang có kế hoạch sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2006/BTNMT cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp quy có liên quan (Thông tư này ban hành trước thời điểm ban hành Luật Đất đai năm 2013).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Kế hoạch sử dụng đất , dự toán