(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Anh Thắng (Sơn La) đang lập dự toán mua vắc xin để tiêm phòng bắt buộc cho gia súc trên địa bàn bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, dự toán 2 tỷ đồng, thực hiện hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh.

Ông Thắng hỏi, gói thầu này có thể tổ chức theo hình thức đấu thầu trực tiếp, không thực hiện đấu thầu qua mạng có được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Lộ trình đấu thầu qua mạng được quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo hướng dẫn tại Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/1/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay Hệ thống đã đáp ứng được việc triển khai đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thỏa mãn điều kiện nêu tại Mục I.2 Văn bản này.

Theo đó, đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và đã đáp ứng điều kiện đấu thầu qua mạng thì thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu qua mạng. chào hàng cạnh tranh , gói thầu