(Chinhphu.vn) – Ông Phương Văn Thu (Lạng Sơn) hỏi: Người có công thuộc diện xem xét hỗ trợ về nhà ở mà chết sau ngày 15/6/2013 (ngày Quyết định 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực) đến thời điểm hiện nay thì thân nhân ở cùng người có công có còn được chính sách hỗ trợ về nhà ở nữa không?

Ông Thu cũng muốn biết, đối tượng người có công chết sau khi có quyết định phê duyệt thuộc diện hỗ trợ về nhà ở của cấp có thẩm quyền thì thân nhân ở cùng với người có công đó có được tiếp tục hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thì chỉ có 12 nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ (Khoản 1, Điều 2).

Người có công có tên trong danh sách Đề án của địa phương đã được phê duyệt và đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra mà chết thì thực hiện theo quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hỗ trợ nhà ở , người có công , 22/2013/QĐ-TTg