(Chinhphu.vn) – Trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế nhiều hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu được thanh toán cho phần chênh lệch khối lượng công việc này với đơn giá không thay đổi nêu trong hợp đồng.

Tại Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu quy định:

"Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh… Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chí phí dự phòng; phần chi phí dự phòng này do chủ đầu tư quản lý và chỉ được sử dụng để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng khi có phát sinh".

Ông Đoàn Hoàng hỏi, khi thực tế khối lượng phát sinh vượt dự phòng phí trong hợp đồng, phần phát sinh vượt này nhà thầu có được thanh toán không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4, Điều 97 Luật Đấu thầu quy định giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt. Trường hợp dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

Điểm b, Khoản 1, Điều 96 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nguyên tắc thanh toán đối với gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần khối lượng thực tế đã thực hiện.

Trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế nhiều hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu được thanh toán cho phần chênh lệch khối lượng công việc này với đơn giá không thay đổi nêu trong hợp đồng.

Đối với vấn đề của ông Hoàng, việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh với gói thầu xây lắp phải tuân thủ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn