(Chinhphu.vn) – Ông Bạch Văn Luân (Kiên Giang) chuẩn bị làm nhà nuôi chim yến với diện tích sàn 1.200m2. Vậy ông Luân cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay làm thủ tục gì? Hồ sơ gồm những gì, nộp tại cơ quan nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại số thứ tự 78 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì dự án chăn nuôi gia cầm có quy mô chuồng trại từ 1.000m2 trở lên thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án nuôi chim yến đề cập tại câu hỏi nêu trên có quy mô diện tích sàn (quy mô chuồng trại) 1.200m2 thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Để xác định cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, đề nghị ông cung cấp thêm thông tin về diện tích chiếm dụng đất có thuộc vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên hay không, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.

Trong trường hợp dự án không chiếm dụng đất của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư không phải của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội; cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư không phải của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hay Bộ khác thì báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của UBND tỉnh nơi thực hiện dự án.

Đề nghị ông nộp hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đến UBND tỉnh nơi thực hiện dự án để được thẩm định và phê duyệt. Hồ sơ gồm:

- Báo cáo dự án đầu tư;

- 7 quyển báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 129/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Công văn đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

(Theo monre.gov.vn)

Từ khóa: Báo các đánh giá tác động môi trường , dự án , bảo vệ môi trường