(Chinhphu.vn) - Bà Phan Thị Mộng Thu (tỉnh Sóc Trăng) hỏi: Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình thì phần di dời điện thuộc phần công việc nào? Đây là phần gói thầu xây lắp có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Điểm c và Điểm b, Khoản 2, Điều 36 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu; phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm nội dung công việc và giá trị tương ứng hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này. Trong phần này phải nêu rõ cơ sở của việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu. Đối với từng gói thầu, phải bảo đảm có đủ các nội dung quy định tại Điều 35 của Luật này.

Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác.

Theo đó, phần công việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thuộc phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu , gói thầu