(Chinhphu.vn) – Theo Chương trình làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào tháng 8/2020.

Cử tri TPHCM đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu trình Chính phủ cáo báo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để kịp thời giải quyết những bất cập, vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri TPHCM như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, trong đó chỉ đạo nghiên cứu, ban hành Pháp lệnh thay thế Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ Dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) trình Chính phủ cáo báo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Chương trình làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào tháng 8/2020.

Chinhphu.vn

Từ khóa: người có công , Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng