(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Văn Lịch (Điện Biên) hỏi: Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 2/11/2014 của Chính phủ và Công văn số 2304/VPCP-NC ngày 29/4/2005 của Văn phòng Chính phủ thì từ tháng 5/2005 đến tháng 12/2009 Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã được hưởng mức phụ cấp nào để làm cơ sở thực hiện BHXH?

Về vấn đề này, Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 2/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; sau khi ban hành, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2304/VPCP-NC, ngày 29/4/2005 về chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“1. Các Bộ, ngành Trung ương cần thực hiện đúng Nghị quyết Trung ương khóa IX ngày 18/3/2002 về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn” về chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.

2. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan đến dự thảo nội dung sửa đổi Nghị định của Chính phủ số 184/2004/NĐ-CP ngày 2/11/2004 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ, để bảo đảm thống nhất về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã”.

Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn” quy định 11 chức danh cán bộ chuyên trách và 7 công chức chuyên môn (không có chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự).

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn (có hiệu lực đến hết năm 2009) thì Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã là cán bộ không chuyên trách cấp xã. Điều 7 của Nghị định này quy định, mức phụ cấp cụ thể đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã do UBND cấp tỉnh quyết định.

Do đó, mức phụ cấp cụ thể đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã từ tháng 5/2005 đến tháng 12/2009 do UBND cấp tỉnh quyết định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 184/2004/NĐ-CP , phụ cấp , cán bộ xã