(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Nhung (nhuubkt@...) hỏi: Phụ cấp kế toán trưởng 0,2 tại các đơn vị kế toán có được tính đóng BHXH không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội trả lời:

Khoản 1, Điều 94 Luật BHXH năm 2006 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015) quy định, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở).

Phụ cấp kế toán trưởng trước ngày 1/1/2014

Trước ngày 1/1/2014, tại Mục 1 Phần V Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, quy định:

Kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp chức vụ của trưởng phòng (trưởng ban) của đơn vị, cộng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức 1 hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung.

Theo đó, phần phụ cấp kế toán của kế toán trưởng được tính bằng mức phụ cấp chức vụ của trưởng phòng (trưởng ban) của đơn vị được coi là phụ cấp chức vụ và có tính để đóng BHXH. Phần phụ cấp kế toán được tính bằng phụ cấp trách nhiệm công việc (hệ số 0,1) không phải là phụ cấp chức vụ nên không tính để đóng BHXH.

Phụ cấp kế toán trưởng hiện nay

Kể từ ngày 1/1/2014, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước đã thay thế Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV.

Khoản 1, Điều 15 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng như sau:

Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại khoản 1, Điều 2 và điểm a, khoản 2 Điều 2 (trừ các người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các xã, phường, thị trấn) của Thông tư liên tịch này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở.

Theo đó, phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng quy định tại khoản 1, Điều 15 Thông tư liên tịch này không phải là phụ cấp chức vụ nên không tính để đóng BHXH.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.