(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Duy Trung (Phú Yên), thời gian qua, việc quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên của Sở Kế hoạch và Đầu tư gặp nhiều bất cập liên quan đến việc đề nghị giãn, hoãn, gia hạn tiến độ thực hiện dự án hoặc điều chỉnh dự án đầu tư.

Theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư 2014, việc giãn tiến độ và thời gian giãn tiến độ thực hiện dự án như sau:

“1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.

2. Nội dung đề xuất giãn tiến độ:

a) Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

b) Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;

c) Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

d) Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

3. Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.”.

Theo Khoản 4, Khoản 5, Điều 40 Luật Đầu tư: “4. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 5. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Theo Điều 46 Luật Đầu tư thì việc xem xét giãn tiến độ thực hiện dự án 24 tháng chỉ do cơ quan đăng ký đầu tư giải quyết, không yêu cầu làm thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư (UBND tỉnh quyết định). Tuy nhiên, theo Khoản 4, Khoản 5, Điều 40 Luật Đầu tư thì nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện phải thực hiện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Các quy định này dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan nhà nước, nhà đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra nên cần phải được xác định thống nhất để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư.

Do vậy, để có cơ sở xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của các nhà đầu tư về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định, ông Trung đề nghị hướng dẫn các nội dung sau:

- Việc giãn tiến độ thực hiện dự án làm thay đổi thời gian thực hiện dự án trong quyết định chủ trương đầu tư dự án, nên việc giãn tiến độ đồng nghĩa với việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án và thời gian điều chỉnh tối đa không quá 24 tháng hay việc điều chỉnh và giãn tiến độ là 2 nội dung độc lập trong quy định của Luật Đầu tư năm 2014?

- Nếu nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án thì thời gian điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tối đa không quá thời gian cho phép giãn tiến độ dự án, tức là không quá 24 tháng có đúng quy định không?

- Việc không cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án dài hơn dù dự án đề nghị điều chỉnh các nội dung thay đổi về vốn đầu tư, về quy mô đầu tư, công nghệ hoặc việc thay đổi phải đáp ứng điều kiện khác theo yêu cầu quy định pháp luật,…phải cần thêm thời gian để thực hiện có phù hợp không?

- Thời gian giãn tiến độ tính từ khi dự án hết tiến độ thực hiện mà nhà đầu tư phải đề nghị giãn tiến độ, điều chỉnh tiến độ hay tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định cho giãn tiến độ, điều chỉnh tiến độ?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, giãn tiến độ đầu tư và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương đầu tư là các thủ tục khác nhau.

Việc giãn tiến độ đầu tư được quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư. Trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư, các điều từ 33 đến 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn