(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Huy Vũ (Hà Nội) xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi, công suất 150 tấn/năm. Ông hỏi, cơ sở của ông có thuộc đối tượng được miễn thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Mục 69 Phụ lục II Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, dự án xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi có công suất dưới 200 tấn sản phẩm/năm không thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bảo vệ môi trường , dự án