(Chinhphu.vn) – Ông Sơn Vĩnh Phần (Cà Mau) hỏi: Thế nào được gọi là sửa đổi hồ sơ mời thầu (HSMT)? Nếu sai chính tả, sai tên đơn vị tư vấn (trong phần thông tin), sai quy mô, sai mẫu hợp đồng, sai khối lượng mời thầu và một số sai không đáng kể của HSMT, thì có được gọi là sửa đổi HSMT và ban hành quyết định sửa đổi kèm theo không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi E-HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm).

Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 3 ngày làm việc và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

Theo đó, nếu những nội dung nào có sự thay đổi, khác biệt so với E-HSMT trước đó thì tiến hành sửa đổi theo quy định nêu trên.

Đối với trường hợp của ông Phần, việc sửa đổi E-HSMT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu.

Chinhphu.vn