(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Thoan (Nam Định) hỏi: Thành phần nghiệm thu nhà ở cho người có công trong biên bản nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg gồm những ai? Ban ngành nào trong UBND xã chịu trách nhiệm chính trong quá trình nghiệm thu và lập hồ sơ nhà ở?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Phụ lục số V và số VI ban hành kèm theo Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 1/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thì thành phần nghiệm thu nhà ở trong biên bản nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành nhà ở bao gồm đại diện UBND xã (hoặc phường/thị trấn), đại diện thôn (hoặc tổ dân phố) và đại diện hộ gia đình.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 6 Thông tư 09/2013/TT-BXD thì UBND cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cấp xã (UBND cấp xã có thẩm quyền quyết định thành phần Ban chỉ đạo cấp xã gồm các đơn vị chức năng và người có chức vụ liên quan để tổ chức thực hiện cho phù hợp tình hình thực tế). Do đó, bà Thoan cần liên hệ UBND cấp xã nơi đang nghiệm thu nhà ở để biết cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hỗ trợ nhà ở , người có công , biên bản nghiệm thu , hoàn thành nhà ở