(Chinhphu.vn) – Đối với dự án nhóm A, B, C có cấu phần xây dựng sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư áp dụng theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Theo phản ánh của ông Hoàng Đức Trưởng (Hà Nội), qua quá trình nghiên cứu, thực hiện quy định về phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, ông đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc sau:

Tại Khoản 2 Điều 53 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định về hiệu lực thi hành: “Đối với dự án không có cấu phần xây dựng, việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức quản lý thực hiện theo quy định tại Nghị định này và pháp luật chuyên ngành có liên quan”.

Như vậy có thể hiểu là đối với dự án có cấu phần xây dựng thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư không được thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 13 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm:

“Phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đối với chương trình, dự án A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư”.

Khoản 4 Điều 1 nêu trên quy định chung cho dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, không phân biệt dự án có cấu phần xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng.

Do đó, đối với dự án nhóm A, B, C có cấu phần xây dựng sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư áp dụng theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP (quy định tại Điều 5 và Điều 13 Nghị định).

Đối với dự án có cấu phần xây dựng, tại Khoản 3 Điều 40 Luật Đầu tư công quy định:

“Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ dự án quan trọng quốc gia”.

Do đó, đối với dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, việc lập thẩm định, phê duyệt dự án sau khi dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đầu tư công , dự án , chủ trương đầu tư , quyết định đầu tư