(Chinhphu.vn) – Ông Lê Nguyên (Quảng Nam) được tuyển dụng vào công chức, tập sự 12 tháng. Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, ông nhập ngũ. Đến ngày 12/2/2020, ông Nguyên xuất ngũ (cấp bậc hạ sĩ), tổng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là 22 tháng 7 ngày. Ông tiếp tục thực hiện chế độ tập sự tại cơ quan.

Điểm đ Khoản 1 Điều 50 Chương VI Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015 quy định thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác. Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ thì thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của công chức không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên. Vậy, trường hợp của ông Lê Nguyên được giải quyết thế nào?

Về vấn đề này, Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được quy định tại Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được hưởng phụ cấp hàng tháng nên thời gian ông Lê Nguyên tham gia nghĩa vụ quân sự không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nghĩa vụ quân sự , nâng lương thường xuyên , công chức