(Chinhphu.vn) - Một trong các tiêu chí đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu trường hợp nhà thầu liên danh là có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện.

Công ty ông Nguyễn Minh (Quảng Ngãi) tổ chức mở thầu 1 gói thầu xây lắp, mẫu hồ sơ mời thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong đó có mục đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu như sau: Hồ sơ dự thầu được đánh giá hợp lệ khi có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV — Biểu mẫu dự thầu.

Ông Minh hỏi, thỏa thuận liên danh nếu không ghi phân công trách nhiệm cho từng thành viên liên danh thực hiện công việc theo tỷ lệ phần trăm giá dự thầu thì thỏa thuận liên danh này có hợp lệ và được đánh giá là không đạt hay không và nhà thầu có được làm rõ thỏa thuận liên danh này không?

Theo ông hiểu, thỏa thuận liên danh nếu không ghi phần trăm công việc theo tỷ lệ thì được coi như là một hồ sơ không hợp lệ, nếu cho nhà thầu bổ sung phần trăm công việc chia trong liên danh thì nhà thầu từ bị loại sẽ trở thành một nhà thầu hợp lệ.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm h, khoản 1.2, Mục 1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một trong các tiêu chí đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu (trường hợp nhà thầu liên danh) là có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn