(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Dũng Tiến công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải thuộc Ban quản lý dự án nhóm II. Ông Tiến hỏi, đơn vị ông chi thu nhập tăng thêm theo quý được không? Chi phí tổ chức tham quan du lịch cho người lao động trong mục chi hoạt động phúc lợi tập thể có được không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Việc chi trả thu nhập tăng thêm

Đối với Ban quản lý dự án nhóm II việc tạm chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động trong đơn vị được căn cứ theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đon vị sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên.

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao và khả năng nguồn tài chính của đơn vị trong năm kế hoạch, Ban quản lý dự án thực hiện tạm tính chi thu nhập tăng thêm cho người lao động. Thời gian và mức tạm chi thu nhập tăng thêm được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ được duyệt.

Mức chi hoạt động phúc lợi tập thể

Theo Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định như sau: “Quỹ phúc lợi dùng để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, chỉ cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động trong Ban quản lý dự án; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động thực hiện tinh giản biên chế. Giám đốc Ban quản lý dự án quyết định việc sử dụng quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị”.

Đối với Ban quản lý dự án nhóm II, nội dung và mức chi hoạt động phúc lợi tập thể thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Trên cơ sở khả năng tài chính của Quỹ phúc lợi tập thể, Giám đốc Ban quản lý dự án được phép quyết định các nội dung chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể (bao gồm cả chi phí tổ chức tham quan du lịch cho người lao động) và phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên.

Chinhphu.vn