(Chinhphu.vn) – Năm 2001, ông Liên Xuân Tuấn (TP.HCM) thành lập Doanh nghiệp tư nhân Chế biến nông sản xuất khẩu Phong Thịnh. Theo quy định, doanh nghiệp phải có đất để phục vụ hoạt động chế biến, do vậy, ông Tuấn đã chuyển quyền sử dụng một thửa đất của cá nhân cho doanh nghiệp dưới hình thức cho mượn.

Năm 2002, thửa đất được cấp lại giấy chứng nhận mang tên doanh nghiệp tư nhân (DNTN). Doanh nghiệp chưa trích khấu hao thửa đất trên.

Hiện doanh nghiệp làm hồ sơ giải thể và muốn trả lại đất cho ông Tuấn. DNTN Chế biến nông sản xuất khẩu Phong Thịnh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, khi hoàn trả đất cho cá nhân, doanh nghiệp có phải lập hóa đơn không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 36 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, "Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ DNTN không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp".

Tại Khoản 1, Điều 183 Luật Doanh nghiệp quy định, "DNTN là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp".

Theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 16, Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

“Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã; Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn trả lại cho tổ chức, cá nhân bằng chính tài sản do tổ chức, cá nhân đã góp vốn trước đây”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất của ông Liên Xuân Tuấn sử dụng vào hoạt động kinh doanh của DNTN Chế biến nông sản xuất khẩu Phong Thịnh (do ông Liên Xuân Tuấn làm chủ) và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho DNTN; nay DNTN tiến hành giải thể, tài sản là quyền sử dụng đất nêu trên hoàn trả lại cho cá nhân ông Liên Xuân Tuân thì không phải lập hóa đơn.

Thanh Thủy