(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Lương Văn Hiếu đang tiến hành thiết kế và thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Nghệ An. Ông Hiếu hỏi, khi nào thì áp dụng định mức vận chuyển đất AB, và khi nào thì dùng định mức AM cho công tác vận chuyển đất?


Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng:

- Định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AB.41000) được quy định tại Chương II cho công tác vận chuyển đất trong phạm vi công trình với các cự ly vận chuyển (≤ 1km, ≤ 5km, > 5km) tương ứng với từng loại ô tô tự đổ và cấp đất, tính cho 1 m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.

- Định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AM.23000) được quy định tại Chương XII cho công tác vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết với cự ly vận chuyển (≤ 1km, ≤ 10km, ≤ 60km) tương ứng với từng loại ô tô tự đổ và loại đường, không phân biệt cấp đất, tính cho 1 m3 đất đo trên phương tiện vận chuyển.

Công ty của ông Lương Văn Hiếu căn cứ thực tế công tác vận chuyển đất tại công trình để áp dụng định mức công tác vận chuyển đất cho phù hợp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: vận chuyển đất , định mức , xây dựng