(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty TNHH Hoàng Hà kiến nghị lập trang web về đầu tư, quy trình xét duyệt đến khi ký kết hợp đồng đều triển khai qua mạng điện tử (giống mô hình mua sắm công).

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Để phục vụ việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng các hệ thống thông tin trên mạng internet bao gồm:

- Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://business.gov.vn, được sử dụng để cung cấp thông tin về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

- Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (http://dautunuocngoai.gov.vn), được sử dụng để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng tải và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; cập nhật và khai thác thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư, tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn, được sử dụng để quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu trên toàn quốc, thực hiện đấu thầu trực tiếp, đấu thầu trực tuyến (online), và đăng tải các thông tin liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP.

- Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn, được sử dụng để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

- Trang thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước tại địa chỉ http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn, được sử dụng để hỗ trợ hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Do vậy, hệ thống thông tin về đầu tư và doanh nghiệp đã và đang được xây dựng, hoàn thiện theo đề xuất của Công ty TNHH Hoàng Hà nhằm tăng cường minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đầu tư , mạng điện tử , doanh nghiệp