(Chinhphu.vn) – Ông Lê Thanh Phong (TP. HCM) hỏi: Xe đạp điện có phải đăng ký biển số xe không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe, Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an bổ sung Điều 25a vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe thì xe đạp điện không phải làm thủ tục đăng ký xe. Tuy nhiên, chúng tôi xin lưu ý cách phân biệt giữa mô tô điện, xe máy điện và xe đạp điện, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2011/BGTVT về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy được ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2013/BGTVT về xe đạp điện được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT-BGTVT ngày 1/11/2013; Sửa đổi 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2013/BGTVT về xe đạp điện được ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BGTVT ngày 6/11/2015 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải thì:

Mô tô điện: Là xe điện hai bánh có vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 50km/h; hoặc công suất động cơ điện lớn hơn 4kW.

Xe máy điện: Vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50km/h; và công suất động cơ điện không lớn hơn 4kW.

Xe đạp điện: Có bàn đạp, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25km/h, có công suất động cơ điện không lớn hơn 250W và có khối lượng bản thân không lớn hơn 40kg.

Chinhphu.vn