(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Phú Yên đề nghị cơ quan có thẩm quyền có chính sách mở rộng để người có công với cách mạng tham gia kháng chiến trước năm 1975 (không thuộc đối tượng hộ nghèo) được hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Phú Yên như sau:

Bộ Y tế là cơ quan chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 và Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 về việc khám chữa bệnh cho người nghèo. Sau khi có ý kiến của một số các địa phương, đơn vị, Bộ Y tế đã tiếp tục nghiên cứu, chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 và Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 11 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, ngân sách Nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Do đó, từ ngày 1/1/2017 ngân sách Nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Vì vậy, Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất dừng sửa đổi, bổ sung Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg và Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg. Như vậy, Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo sẽ không thể duy trì là Quỹ tài chính nhà nước, mà hướng tới sẽ do các tổ chức, cá nhân thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo là loại hình Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện. Việc thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo là loại hình Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện được thực hiện theo quy định của pháp luật về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, nhằm hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại cho đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, đối  tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn và hỗ trợ phần chi phí mà Quỹ Bảo hiểm y tế không thanh toán.

Từ những lý do nêu trên, để bảo đảm thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh đối với một số đối tượng theo thẩm quyền (theo Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước). Mức hỗ trợ do tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ do ngân sách tỉnh tự bảo đảm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: khám chữa bệnh , người nghèo , Luật Khám chữa bệnh