(Chinhphu.vn) – Mức phụ cấp trách nhiệm công việc hệ số 0,1 áp dụng đối với nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ; thủ quỹ cơ quan, đơn vị, không áp dụng đối với nhân viên bảo vệ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Theo phản ánh của ông Hồng Tuyến (Đắk Lắk), Điểm 2 Mục II Thông tư 05/2005/TT-BNV quy định: “Nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ” và “thủ quỹ cơ quan, đơn vị” được hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,1. Ông Tuyến hỏi, vậy nhân viên bảo vệ trường học và nhân viên thủ quỹ của trường học có được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư 05/2005/TT-BNV không?

Hiện nay tại huyện của ông Tuyến, các trường vẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm cho nhân viên bảo vệ trường học và thủ quỹ trường học. Tuy nhiên Thanh tra Kho bạc không đồng ý và đã xuất toán thu hồi số tiền đã chi trả với lý do là cụm từ “nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ” chứ không phải áp dụng cho nhân viên bảo vệ trường học.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy tại Điểm d Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức thì mức phụ cấp trách nhiệm công việc hệ số 0,1 áp dụng đối với nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ; thủ quỹ cơ quan, đơn vị, không áp dụng đối với nhân viên bảo vệ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nhân viên bảo vệ , đơn vị sự nghiệp , trường học