(Chinhphu.vn) - Điều chỉnh chế độ đãi ngộ với cán bộ cấp xã công tác lâu năm, bổ sung phụ cấp thâm niên, tăng mức trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc, trả lại số tiền đã nhận trợ cấp 1 lần để hưởng trợ cấp hàng tháng... là một số kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi đến Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII.

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Tuyên Quang, hiện nay mức lương của cán bộ cấp xã công tác lâu năm còn thấp, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh chế độ đãi ngộ đối với đối tượng này, đồng thời bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên như ngành Giáo dục.

Cử tri cũng đề nghị Chính phủ xem xét, tăng mức trợ cấp cho những người công tác tại xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ về bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã, bởi hiện nay, mức trợ cấp cho các đối tượng này thấp, đời sống sinh hoạt khó khăn.

Đối với những người tham gia công tác xã, phường, thị trấn từ năm 1995 trở về trước, đã được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định 46-CP ngày 23/6/1993 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ Đảng, Chính quyền và kinh phí hoạt động của các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cử tri cho rằng cần xem xét, tạo điều kiện cho các đối tượng này được trả lại số tiền đã nhận trợ cấp một lần và hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời cử tri tỉnh Tuyên Quang như sau:

Chế độ với cán bộ xã công tác lâu năm

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã quy định việc xếp lương và nâng bậc lương đối với cán bộ cấp xã.

Theo đó, cán bộ cấp xã được xếp lương chức vụ theo bảng lương quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (đối với cán bộ cấp xã có trình độ đào tạo sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) hoặc được xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; được nâng bậc lương đối với cán bộ cấp xã được xếp lương như công chức hành chính.

Chế độ phụ cấp thâm niên nghề chỉ áp dụng đối với những lĩnh vực, ngành nghề đặc thù được quy định cụ thể tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác, không áp dụng đối với công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp xã.

Tuy nhiên, chế độ tiền lương, phụ cấp hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố mặc dù đã được Đảng, nhà nước quan tâm giải quyết, điều chỉnh nhưng đến nay vẫn còn nhiều bất cập.

Căn cứ Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI) về "Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020", Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó sẽ nghiên cứu ý kiến của cử tri để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trợ cấp hàng tháng điều chỉnh theo mức lương tối thiểu

Với kiến nghị tăng mức trợ cấp cho những người công tác tại xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP, Bộ Nội vụ cho biết, tại Điều 16 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định: Cán bộ xã già yếu, nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) được điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng khi nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

Về đề nghị trả lại số tiền trợ cấp một lần và hưởng trợ cấp hàng tháng, đối với những người tham gia công tác xã, phường, thị trấn từ năm 1995 trở về trước, đã được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 46-CP, theo ý kiến của Bộ Nội vụ, tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định, đối với trường hợp cán bộ xã, phường, thị trấn đã được giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc hưởng trợ cấp một lần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không áp dụng quy định tại Nghị định này để giải quyết lại.

Chinhphu.vn

Từ khóa: cán bộ xã , nâng lương , phụ cấp , trợ cấp một lần , trợ cấp hàng tháng